รู้หลักก่อน แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล

Languageไทย
Abstract

รู้หลักก่อนแล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล  เป็นการรวมเล่มผลงาน ๔ เล่ม  ที่มีเนื้อหาเพื่อชี้แนวทางการศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง รอบด้าน  ไว้ในหนังสือเล่มเดียว  โดย

  • เริ่มด้วยการรู้จักลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา 
  • แล้วเรียนหลักการศึกษาแบบง่ายๆ
  • จากนั้นมาทำความเข้าใจการศึกษาแบบพุทธ 
  • แล้วจึงรุดเรียนพุทธวิธีในการสอน
รวมเล่มมาจาก - การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy
- พุทธวิธีในการสอน
- ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา
- สู่การศึกษาแนวพุทธ
First publishing:January 2547
Latest publishing onPublishing no. 12 March 2556
ISBN974-91937-1-7
Dewey no.BQ552
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Phra Brahmagunabhorn.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.