การขอรับหนังสือ "พุทธธรรม" ให้เปล่า

ผู้สนใจที่มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ และ/หรือ ปริมณฑล 
สามารถลงทะเบียนและขอรับหนังสือ พุทธธรรม ที่หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
ซึ่งในการขอรับหนังสือพุทธธรรม เนื่องจากหนังสือมีความหนาและจำนวนพิมพ์จำกัด จึงกำหนดแจกเพียงท่านละหนึ่งเล่ม ผู้ขอรับจึงจำเป็นต้องนำบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล

สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ห่างไกล ไม่สะดวกที่จะเดินทางมารับหนังสือที่วัดจริงๆ สามารถเขียนจดหมายระบุวัตถุประสงค์ พร้อมเอกสารแบบฟอร์มขอรับหนังสือพุทธธรรม โดยแนบสำเนาบัตรประชาชน แจ้งมาที่วัดญาณเวศกวัน (วงเล็บมุมซองว่า ขอรับหนังสือ/ซีดี)  และเขียนชื่อที่อยู่ของผู้ขอรับ ให้ชัดเจนใส่ในกระดาษแผ่นเล็กๆ สำหรับติดหน้าซองหรือกล่องพัสดุที่จะส่งหนังสือ/ซีดี กลับไป 

ในการขอรับหนังสือ/ซีดีธรรมะ ผู้ขอไม่ควรจัดส่งค่าใช้จ่าย หรือเงินทำบุญใดๆ ทั้งสิ้น เพราะทางวัดไม่มีการจำหน่ายหนังสือหรือสื่อธรรมะ และไม่สนับสนุนให้มีการกระทำที่อาจทำให้เข้าใจเช่นนั้นได้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอรับหนังสือพุทธธรรม

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง