รายชื่อพระในปัจจุบัน

 1. สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
 2. พระมงคลธีรคุณ (อินศร จินฺตาปญฺโญ)
 3. พระมหาสุทธิ าณสุทฺโธ
 4. พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)
 5. พระครูประสิทธิสรคุณ (นิพล ธีรภทฺโท)
 6. พระครูประคุณสรกิจ (การุณย์ กุสลนนฺโท)
 7. พระครูสังฆภารพิสิฏฐ์ (มาโนช ธมฺมครุโก)
 8. พระครูวินัยธรชัยยศ   พุทฺธิวโร
 9. พระครูธรรมรัต (ธนัญชัย   เตชปญฺโญ)
 10. พระครูธรรมรุจิ (มรกต   สุขิโต)
 11. พระครูเมธังกร (ปณต คุณวฑฺโฒ)
 12. พระอิสรา   ฐานิสสโร
 13. พระครูวรวงศ์ (วีรภัทร ถิรญาโณ)
 14. พระมหาพงศ์พิสุทธิ์   ฐิตญาโณ (อาคันตุกะ)
 15. พระเมธัส   านวีโร (อาคันตุกะ)
 16. พระครูสังฆวิจารณ์ (พงศธรณ์   เกตุญาโณ)
 17. พระวิทยา   ธมฺมวโร
 18. พระสมภพ   ภูริญาโณ
 19. พระวรท   ธมฺมธโร
 20. พระมหาก่อภพ   จิรสทฺโธ
 21. พระมหาสุรชาติ   สุรชาโต
 22. พระอมรวิทย์   นนฺทิโย
 23. พระมหาธนพล   จนฺทเมธี
 24. พระมหาเอกพล   มหพฺพโล
 25. พระมหาเอกวัฒน์   เอกคฺคจิตโต
 26. พระมหาธีรพงษ์   อุตฺตโม
 27. พระภาวิต   ภาวิโต
 28. พระนิชนันท์   ชุติกาโร
 29. พระปฏิพล   ภูริเมโธ
 30. พระธนสาร   ภทฺทธมฺโม
 31. พระธนัตถ์บดี   โชติปญฺโ
 32. พระอวิรุทธิ์   อวิรุทฺโธ
 33. พระณัฐสิทธิ์   ฐานวโร
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง