หมายเลขโทรศัพท์ภายใน

วัดญาณเวศกวัน
โทรศัพท์ ๐๒-๔๘๒-๗๓๕๖, ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐๒-๔๘๒-๗๓๗๕

       พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (รองเจ้าอาวาส)   ต่อ ๑๐๑
       พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส)   ต่อ ๑๑๐
       พระครูสังฆภารพิสิฏฐ์ (มาโนช ธมฺมครุโก)  ต่อ ๒๐๘
       พระครูวินัยธรชัยยศ พุทฺธิวโร  ต่อ ๒๐๖
       พระมรกต สุขิโต   ต่อ ๒๑๐
       พระปณต คุณวฑฺโฒ  ต่อ ๒๑๒
       พระอิสรา ฐานิสฺสโร   ต่อ ๒๑๑
       พระวีรภัทร ถิรญาโณ  ต่อ ๒๐๓
       พระภัตตุเทศก์ (ติดต่ออาราธนาพระภิกษุสงฆ์)  ต่อ ๑๑๑
       ส่วนกลาง   ต่อ ๑๐๕ หรือ ๑๐๘
       หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ (ขอพิมพ์หนังสือ-กิจนิมนต์)   ต่อ ๑๐๒
       อุโบสถ   ต่อ ๑๐๙
       โรงครัว   ต่อ ๑๐๖
       โทรสาร   ต่อ ๑๐๓

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากพระพรหมคุณาภรณ์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง