รายชื่อผู้บวชแล้ว

(ข้อมูล ณ ๑๘ ก.พ. ๕๙)

 1. สิทธิศักดิ์ ทยานุวัตน์
 2. ปัญจพัฒน์ ประสิทธิ์เดชสกุล
 3. สุวัฒน์ ตั้งทีฆะรักษ์
 4. ประวิตร ปรมาภูติ
 5. วุฒิกร แสงรุ่งเรือง
 6. พันธุ์รพี นพรัมภา
 7. บุญจิต หลิมสุนทร
 8. ศสัย ทรงสุรเวทย์
 9. กรวิทย์ โกมลฤทธิ์
 10. นพดล พันธุ์เถกิงอมร
 11. กฤษณะ รอดประเสริฐ
 12. ชูชัย อิทธิอาชา
 13. ดนุเดช ฐิติอทิธิวัฒน์
 14. โกวิท เสเกกุล
 15. พัธนันท์ วรรณวงศ์
 16. ธรรมรัตน์ เอี่ยมนเรพร
 17. พัฒนพงศ์ สัตย์สิทตพงษ์
 18. สมบูรณ์ ฤดีสุขสกุล
 19. สกลชัย อิสระเสนารักษ์
 20. จิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว
 21. ฐิติพงษ์ เหลืองอรุณเลิศ
 22. ปาพจน์ สืบเสาะ
 23. สุรเชษฐ์ เฟื่องฟุ้ง
 24. นิติรัฐ ขำวิจิตราภรณ์
 25. กิตติ์ รุจนภาคย์
 26. นฤกานต์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
 27. อัครริน สมกิจรุ่งโรจน์
 28. บรัศ บุญบรรเจิศศรี
 29. ปฏิภัทร ปัจฉิมสวัสดิ์
 30. กฤษดา อนุนาท
 31. จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ
 32. ศุภชัย ชนาธิปัตย์
 33. สาคร แซ่จึง
 34. ภาณุทัต วีระกุล
 35. พัฒน แสงสว่าง
 36. บุญรัตน์ พิมลมาลย์
 37. เกษม รัตนาวิทย์
 38. เชาวลิต บุญยภูษิต
 39. กฤษณ์ เทศนา
 40. สาธิต อุตมางคบวร
 41. ปณต อิสรสกุล
 42. อิสรา ธนะปุระ
 43. บรววัฒน์ อัมระนันทน์
 44. ธนพล เกตุสร้อย
 45. สุธานินทร์ หิรัญเชาวิวัฒน์
 46. พงศ์ศักดิ์ ศริอมรเทพ
 47. ศรัญย์ สุวรรณวิมล
 48. ธนรัตน์ จิรัสคามิน
 49. ประกิต วรประทีป
 50. ปิติ ศรีแสงนาม
 51. พสิษฐ์ ชวาลวงศ์ธวัช
 52. ณรงค์ ศรีวรรณวิทย์
 53. ธวัชสิทธิ์ งามพันธ์เวชชะกุล
 54. รพิพงศ์ สันทัด
 55. วิวัศ เติมกลิ่นจันทน์
 56. ปวริศ จิตรวิเศษสม
 57. ประชา จันทรสมบูรณ์
 58. ภูดิท เชาอนาจิณ
 59. ทรงพล เชาวนโยธิน
 60. ภพ วีรเธียร
 61. กิตติพงษ์ หวังกิจวรกุล
 62. ณัฐพล อภิกีรติกุล
 63. ธัญดล โกศิน
 64. ชญาน์ฑัต เหล่าสุวรรณ์
 65. มนตรี ลีลาพิทักษ์สกุล
 66. กฎธรรม์ โลเกศกุล
 67. ภุชงค์ ฉิมพิบูลย์
 68. จิระศักดิ์ นุ่นดำ
 69. พิสิฐ ตริตระการ
 70. วิฑูรย์ ถิระโสภณ
 71. สุดจิต เพชรสุขสมวิไล
 72. ชัยวัฒน์ หาญชาญพานิชย์
 73. ณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์
 74. พิเศก อินทรครรชิต
 75. ปิยะวิทย์ เทพอำนวยสกุล
 76. วิชญา สุวรรณดำรงค์
 77. ชนะชัย ฉันทกุลวณิช
 78. ไพศาล สุขสงวน
 79. สาธิต อินทรพรหม
 80. อคินรัฐ อมรวัฒน์ยืนยง
 81. ธนัท สังวาลเพชร
 82. กฤดิ ปันยารชุน
 83. ไพศาล ภู่รัตน์เจริญชัย
 84. เจตน์ วันแต่ง
 85. ตนุพล สกุลอุดมศักดิ์
 86. เปรียว โพธิวิจิตร
 87. สิทธิพงศ์ สุริย์
 88. ณัฐพล เหลืองวัฒนไพศาล
 89. สุรเชษฐ์ เศรษฐศิริไพบูลย์
 90. อดิศักดิ์ ไชยรักษ์
 91. สำมิตร สกุลวิระ
 92. สกล ชัยวิภาส
 93. สุทธิศักดิ์ ห่านนิมิตกุลชัย
 94. วุฒิชัย กิตินุกูลศิลป์
 95. ธนากร ยิ้มสมบูรณ์
 96. ภัทรวิทย์ วิทยาสุข
 97. พงศ์พันธุ์ ฤทธิกำกับการ
 98. เพชร ศรฤทธิ์ชิงชัย
 99. ชัยพฤกษ์ วชิระจงกล
 100. อานนท์ ศิริพุทธิชัยกุล
 101. วิเชียร แซ่ฉั่ว
 102. สุภัทร พฤกษานานนท์
 103. สุกมล เทียนชัย
 104. จุฬพงษ์ พานิชเกรียงไกร
 105. ปภณ เกษตรทัต
 106. พีระ ตั้งมงคลทรัพย์
 107. พิชญา ซุ่นทรัพย์
 108. นะโม สุขสมยศ
 109. มนตรี ฤทธิรงค์
 110. วิเชียร ตั้งอุทัยศักดิ์
 111. เตชัช ฉินังกูร
 112. เอก เอกปัญญาสกุล
 113. สรรพสิทธิ์ มิ่งสิทธิชัย
 114. นันทสิทธิ์ สัตย์สิทตพงษ์
 115. โกเมศ ลิมป์รัตนกาญจน์
 116. จิรวิชญ์ รณรื่น
 117. จิตรพงศ์ เทอดประวัติ
 118. วีรภัทร กุลครอง
 119. สบสันติ์ เกตุสุวรรณ
 120. วิรัช รุ่งเรืองอนันต์
 121. ชัยยุทธ ศรีวิกรม์
 122. ญาณทัศน์ บุญทาตุ้ย
 123. ยอดขวัญ ศีตะจิตต์
 124. ประสาน หัตพัฒนาศิลป์
 125. ธิติ ราชศิริส่งศรี
 126. ไชยทัศน์ กิตินุกูลศิลป์
 127. ลักษมณ์ เกตุทัต
 128. จิรัญชัย วงษ์วดีวัชร
 129. กัณฑ์อเนก ตวงทวีทรัพย์
 130. สุพจน์ สุขพัลลภรัตน์
 131. พัฒนศักดิ์ เลิศสุรนนท์
 132. สิทธิชัย ทยานุวัฒน์
 133. กำพล อิทธิสุรสิงห์
 134. วุฒิพงศ์ เพชรดาษดา
 135. วัชรพงษ์ สืบศิริ
 136. ปกรณ์ เสเกกุล
 137. ชานนท์ สุวรรณมนตรี
 138. อรรถพล สืบศิริ
 139. ไพศาล ชุณหนิรันฤทธิ์
 140. ฤทธิ์ณรงค์ ดลเฉลิมพรรค
 141. วิทพงศ์ สินสูงสุด
 142. เอกพงษ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์
 143. ปรมัตถ์ จิตรองอาจ
 144. ธรรมะ สุขธรรม
 145. มานพ จรัสจรรยาวงศ์
 146. ธงชัย ธนลาภานนท์
 147. ณรงค์ชัย ตันรัตนพัฒนกุล
 148. พงศธรณ์ อัครบัณฑิตวงศ์
 149. นนทพงศ์ อิศรภักดี
 150. ภคเดช ทับประยูร
 151. ทศพล บัวไร่ขิง
 152. สุนันท์ แซ่เฮ่อ
 153. ไพโรจน์ ชุณหนิรันฤทธิ์
 154. วัลลภ ปัญจศรีประการ
 155. ธนกฤต สมบัติพานิช
 156. ณัฐกร อยู่สมบูรณ์
 157. วศิน สุรวิชัย
 158. อนันต์ สุขุมเจริญภัณฑ์
 159. พัทธพล ม่วงศิริ
 160. พิชาพล มณีรัตนะพร
 161. นพ สันติสกุลชัยพร
 162. พงศ์ภัทร แสงจินดาวงษ์
 163. ชัชวาล วิไชยยา
 164. วุฒิชัย ชัยนันท์ฤทธิกุล
 165. คุณาทัย จันทร์แสนวิไล
 166. ศรัณย์ เหมันต์
 167. พิพัฒน์ มุทธาเสถียร
 168. ประธาน บุรณศิริ
 169. ถวิล พัวภูมิเจริญ
 170. วิทยา แสงจันทสิทธิ์
 171. ใจบุญ ขุนทรง
 172. สมภพ เจนวิทยาพันธ์
 173. จตุพล โลหะนำเจริญ
 174. พิพัฒน์ พรอำนวย
 175. อัศวิน ลิมป์รัตนกาญจน์
 176. วรท ช่วยนุ่ม
 177. ธนวัฒน์ กัณฐาภรณ์
 178. วิทู หงษ์สกุล
 179. สถาปัตย์ วิจิตรพันธ์
 180. รัชพล เหราบัตย์
 181. ธนกร วิลาสสกุลเกียรติ
 182. ก่อภพ ตวงทวีทรัพย์
 183. ธีรพันธ์ ถาวรสุทธิ์
 184. นนทรัฐ จันทรคณา
 185. ธีรวัฒน์ อุดมยิ่งเจริญ
 186. นาทวัฒน์ แก้วเทพ
 187. พิศุทธิ์ ศรีวรรณวิทย์
 188. จุนพงศ์ เหล่าศิริรัตน์
 189. เดชามนต์ แก้วเกตุ
 190. กฤช พรหมสุทธิ
 191. นนทัช ขันธรูป
 192. กรณ์ สุขุมเจริญภัณฑ์
 193. สรรค์พัชญ เต็มบุญเกียรติ
 194. วสุ พัฒนกิจจารักษ์
 195. ธนิสร์ ธนสมบัติสกุล
 196. นพพร อัญญธนากร
 197. ดนัยณัฐ ปัทมวรคุณ
 198. กฤชสร จารุพศิน
 199. เสกสรร วศิโนภาส
 200. สหัชยศ รัศมินทราทิพย์
 201. ไตรวัฒน์ จันทร์วิทยานุชิต
 202. ชิตวัฒน์ บูรณพันธ์พงศ์
 203. ศุภพงษ์ อารีประเสริฐกุล
 204. วรดิเรก มรรคทรัพย์
 205. ธิติ วีระวัฒน์
 206. สิทธิชัย บุญมณีโชติ
 207. พงษ์พัฒน์ คงอำนวยศักดิ์
 208. กมนดนัย ชินธรรมมิตร์
 209. วิชัย นิลคำแหง
 210. สันต์ สัมปัตตะวนิช
 211. กิตติ ไชยธีระพันธ์
 212. สิทธิชัย ชนัศรุติพันธุ์
 213. มินธร สงวนสิน
 214. กิตติพงศ์ คุ้มทรัพย์
 215. ธรรมสรณ์ เจษฎาเชษฐ์
 216. รัชต โปชยะวณิช
 217. จารุพัฒน์ จิระนิธิโรจน์
 218. ยุทธพงศ์ ญาณโยธิน
 219. กิตติคุณ บุญปรีชา
 220. พลสิทธิ์ อาหุนัย
 221. อรรถกร ลิ้วประเสริฐ
 222. ธีร์รัฐ เรืองฐิติชัยกุล
 223. โดม อินทรสาลี
 224. สิทธิรัตน์ กรีติพรานนท์
 225. วรุศม์ หิตาธาร
 226. พิชัย ชัยนันท์ฤทธิกุล
 227. ธนาคาร ปานประยูร
 228. วิทวัส เติมกลิ่นจันทน์
 229. จิรเดช แตงเอี่ยม
 230. ธนา นวพงศ์ธนานนท์
 231. ณรงค์ วสุธานนท์
 232. เสถียรพงษ์ ศัพท์สุวรรณ์
 233. สุเวช หาญเชาว์วงศ์
 234. ณธพง เชาวลาห์
 235. ชัยศักดิ์ เจียรวรวงศ์
 236. สันทิส ทองคำใส
 237. อิศเรศ สันต์สุขเสริม
 238. ธนธรณ์ คัมภีรภาพ
 239. พีรณัฐ พงศ์เนตรวิไล
 240. ภัทร สุวรรณภูมิ
 241. ณภัทร โชควิริยากร
 242. ภุชงค์ สถิรพิพัฒน์กุล
 243. ครรชิต พัฒนาฤดี
 244. ศุภโชค จีรัญพงษ์
 245. นิวัฒน์ ฟังปรัชญากุล
 246. อานุภาพ ขำวิจิตราภรณ์
 247. สิทธิชัย วิญญรัตน์
 248. ธีรณัฐ ไพรสุวรรณ
 249. ชาตรี ติยะวราพรรณ
 250. เอกพล กวีสุนทรเสนาะ
 251. สุรเดช เลาห์วีระพานิช
 252. เจริญรัตน์ ตรีเวชอักษร
 253. ชาญชัย อัศวรุ่งเรืองชัย
 254. เอกวัฒน์ รัตนาวิทย์
 255. พรเลิศ ฑีฆวาณิช
 256. สุกิจ ชัยวิภาส
 257. ฉันทวัฒน์ เศรณีปราการ
 258. วยากร พึ่งเงิน
 259. ชาคร บุนนาค
 260. เอกสิทธิ์ เตชะศิรินุกูล
 261. ปรัชญา เสถียรสัมฤทธิ์
 262. โอภาศ ศรีวงศ์ศิตานนท์
 263. บัญชา ธนรัฐเศรษฐ์
 264. ศิริพล เจียมวิจิตร
 265. ทศพล ชมะโชติ
 266. ณัฐพงค์ พรวรุณ
 267. ประพัฒน์ อภิศักดิ์ศิริกุล
 268. บุรินทร์ โรจนประทีป
 269. กชกร เกียรติสมมารถ
 270. ภูมิเทพ ทวีสุข
 271. ขวัญชาย ดำรงค์ขวัญ
 272. กนก แพรทองมงคล
 273. นิธิศ ศรีอุเทนชัย
 274. วิศิษฎ์ ประดิษฐ์เสถียร
 275. ศิวาวุธ ปิ่นอ่อน
 276. ชินพิชญ์ กุสุมวิจิตร
 277. ธันวา ชัยชาญการช่าง
 278. เฉลิมภัทร วุฒิวัฒน์
 279. ปฏิภาณ สุจริตรัศมี
 280. กัญจน์ ทองคำใส
 281. สรวิชญ์ ผลดีเยี่ยม
 282. พิชญะ มณีรัตนะพร
 283. ณัฐพล สิริมงคลเสถียร
 284. จิรชยุตม์ พัฒน์นิธิธรรม
 285. สนทรรศน์ วงศ์ทิพนาถ
 286. ธนากร โอภาสกรวงศ์
 287. อนันต์ ชนะธุรการนนท์
 288. อำพล ชุณหสุวรรณ
 289. สรวิศ เวโรจนนันท์
 290. อานันท์ ขันธรูป
 291. นพพล พรวัชรพล
 292. อภิมุข ฉันทวานิช
 293. ธีรพงษ์ ชัยวิภาส
 294. สมภพ กุลจรัสนนท์
 295. วิกรม คงสกุลยานนท์
 296. วิชญ์ สัตย์ตระกูลวงศ์
 297. อรรถพล ธรรมานนท์
 298. ภคเวศย์ ทับประยูร
 299. วรกิติ รัศมินทราทิพย์
 300. ภูมิ สาระสมบัติ
 301. แอนรมิตร พลนครเดช
 302. เกียรติพงศ์ ตวงเกียรติขจร
 303. วิภากร ลิ้วประเสริฐ
 304. จิรพิพัฒน์ โลหะกมลชัย
 305. ปกรณ์ อาชวกุลพงศ์
 306. นาวี แพรอำพัน
 307. ดนุภัค ศรีตระกูล
 308. ธีรพงศ์ มุสิก
 309. ณัฐสิทธิ์ ศรีมังคลายน
 310. จิรเมธ สุวรรณสุขโรจน์
 311. ปิณฑานนท์ รายิ้ม
 312. เมธี เมธศาสตร์
 313. ฤทธิรงค์ ประดิษฐ์กนก
 314. พงศ์ปิยะ สุขุม
 315. ภาณุ มโนธรรม
 316. ปณิธาน กลับกลายดี
 317. บารมี เที่ยงธรรม
 318. ณัฐวุฒิ แย้มแสงสังข์
 319. กฤษชัย มาเจริญบุญ
 320. พิชาชานนท์ รัตนติกุล
 321. ชุติพงศ์ จงอรุณงามแสง
 322. หัสดิน วงษ์สุข
 323. นพณัฐ มีรักษา
 324. วิธูร พรหมเทพ
 325. สมควร ศรีคง
 326. วาริศ ตุลยาทร
 327. รัฐภพ พงศ์ชัยประทีป
 328. กรกช เกียรติสมมารถ
 329. ฌาน เกษหอม
 330. วัชชพล มั่งคั่ง
 331. พงศกร กวีสุนทรเสนาะ
 332. ภาวิต แสงปัญญา
 333. สารัช เกียรติกมลกุล
 334. ธนภัทร สุธีรวุฒิ
 335. วิศรุต รังสีพรหม
 336. อรรถพล พงษ์ภมร
 337. ภควิชญ์ ทับประยูร
 338. พีรณัฐ เศวตวิจิตร
 339. ชาตรี มีชัยเจริญยิ่ง
 340. ณัฐกิตติ์ แป้นถึง
 341. เพียรชัย มากมี
 342. พรหมพิทักษ์ อัสรางชัย
 343. นิชนันท์ พงษ์สำราญกุล
 344. รัฐมณฑน์ ฑีฆวาณิช
 345. ปฏิพล ศรีวะรมย์
 346. สันตพงศ์ ชินประพินพร
 347. วัสน ตรัยวัฒนพงษ์
 348. บริภัทร์ เสรีฉันทฤกษ์
 349. ศดิศ ไชยโย
 350. พัทธกฤษฎ์ เพียรอนุกูล
 351. อรรถพล วงศ์งามดี
 352. นรพัชร นิยมศรีสกุล
 353. ฐกฤต จารุพศิน
 354. ธนิสรณ์ เย็นยุวดี
 355. ทักษกร ประเสริฐเสรีสกุล
 356. อรุษ เอ่งฉ้วน
 357. วิชญา สุวรรณดำรงค์
 358. วโรดม ธุววิโรจน์
 359. ธนนนท์ เชาว์น้ำทิพย์
 360. ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์
 361. ภพ บุรพัชร์พงศ์
 362. ภาคิน สินธุ์ธารทอง
 363. อรรครพล หาญกมลศิริ
 364. ธนกร ปังศรีนนท์
 365. กฤตนัย สันติวิภารัตน์
 366. ชานนท์ มรกตวิจิตรการ
 367. ศิวกร กีรตวนิชเสถียร
 368. วิเชียร มุ่งธัญญา
 369. สุขชาติ เลิศวุฒิรักษ์
 370. ธนัตต์บดี นพเวช
 371. วัชรพงศ์ สุวรรณดำรงค์
 372. ภาคภูมิ บุญบุตร
 373. จักรกฤษณ์ ปานบรรจง
 374. ชัมพูนท์ อัครอภิโภคี
 375. ธัชตะวัน เกษกานดา
 376. วัชรวีร์ อรรถอนันต์
 377. อวิรุทธิ์ ดวงใจ
 378. อดิศร อรุณแสงทอง
 379. จาตุรนต์ อัจฉรานุวัฒน์
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง