ถ้ารู้ขั้นนี้ได้ ก็เริ่มถึงเนื้อในของพระพุทธศาสนา

1สวดปาฏิโมกข์ ลดเอาแค่ ๑๕๐ ข้อได้ไหม
2พระไตรปิฎกบาลีนี้ รักษากันมาอย่างไร
3พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ ๑
4พระไตรปิฎกมาแล้ว อรรถกถาอยู่ตรงไหน ตอนที่ ๒
5อภิธรรมๆ ได้ยินพูดกันบ่อย ควรรู้จักกันไว้บ้าง ตอนที่ ๑
6อภิธรรมๆ ได้ยินพูดกันบ่อย ควรรู้จักกันไว้บ้าง ตอนที่ ๒
7ภาษาบาลี รู้จักกันแค่ไหน
8ความเป็นมา และประโยชน์ของการสวดมนต์
9สวดมนต์ก่อนนอน ใช้บทไหนดี
10สวดคาถาชินบัญชร แล้วเปลี่ยนภพชาติได้จริงหรือ
11โพธิสัตว์ ควรปฏิบัติต่อท่านอย่างไร
12จะเป็นพระต้องมีวินัย จะเป็นชาวพุทธได้ก็ต้องมีหลัก
13ขอศีลกันอยู่เรื่อย เมื่อไรจะปฏิบัติให้มีจริงๆ
14เลิกพูดเสียที เกิดมาใช้กรรม
15เมื่อเริ่มต้นจริงจังตั้งหลักได้ ทางไปข้างหน้าก็จะมองเห็น
16ถ้าเก่งจริง ต้องสามารถทำให้คนทั้งหลาย มีความสุข
17ปฏิกรรม ตอนที่ ๑ มัวรอกรรมอยู่ได้ ทำไมไม่รีบแก้กรรม
18ปฏิกรรม ตอนที่ ๒ คนที่แก้กรรม จะงอกงามก้าวหน้า