คืนวัน ไม่ผ่านไปเปล่า

Languageไทย
Abstract
..."ทำอย่างไรให้วันปีใหม่เป็นวันเริ่มต้นแห่งความร่าเริงตลอด ๓๖๕ วัน ก็คือต้องมีจิตใจที่ประกอบด้วยความดีงาม ไม่ใช่มุ่งแต่จะสนุกสนานแบบโมหะ หลงมัวเมา เราจะต้องคิดดี ตั้งใจดี มีความเพียรพยายาม เราจะเดินหน้า เราจะสร้างสรรค์ ทำให้ชีวิตของเรามีความดีงาม ความสุขความเจริญ เราจะทำให้สังคมประเทศชาติของเรามีความดีงาม ความสุข ความเจริญ เมื่อตั้งจิตใจได้อย่างนี้ จิตใจเราก็ร่าเริงเบิกบาน เมื่อตั้งใจแล้ว ก็ใช้ปัญญาคิดหาทางปรับปรุงพัฒนาชีวิตให้เดินหน้า รู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ วันขึ้นปีใหม่ก็เปรียบได้กับเป็นจุดท้าทายเราว่าเราจะใช้เวลาเป็นไหม เราจะสร้างความเจริญงอกงาม และความสุขได้สำเร็จหรือไม่ มงคลจะมีมาหรือเปล่า"...
เรียบเรียงบางส่วนจาก - วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
- วาทะธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพหุชน ของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)
- เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า
- อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต
Development

"คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า" เป็นหนังสือที่คัดเลือก และรวบรวมข้อความจากหนังสือ ๔ เล่ม คือ

  • วาทะธรรมเพื่อการพัฒนาตน
  • วาทะธรรมเพื่อประโยชน์สุขของพหุชน
  • เวลาแต่ละวันอย่าให้ผ่านไปเปล่า
  • อมฤตพจนา (พุทธศาสนสุภาษิต)
First publishing:January 2548
Latest publishing onPublishing no. 13 December 2561
ISBN-
Dewey no.BQ4570.L5