คู่มือชีวิต

Languageไทย
Abstract...หลักธรรม ๔ ประการ ซึ่งมีความสำคัญในการครองเรือน โดยสรุป ก็คือ สัจจะ ความจริง เป็นรากฐานให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ประการที่ ๒ ทมะ การฝึกฝนปรับปรุงตน เป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและการงาน ประการที่ ๓ ขันติ ความอดทน เป็นเครื่องช่วยให้ความเจริญก้าวหน้านั้น
เป็นไปได้สำเร็จ เพราะมีความเข้มแข็งมีพลังที่จะช่วยเสริม และประการที่ ๔ จาคะ ความเสียสละ มีน้ำใจ เป็นเครื่องบำรุงหล่อเลี้ยงมนุษย์ ช่วยให้เกิดความชุ่มฉ่ำสดชืี่น...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy
- ก้าวไปในบุญ
- คนไทยกับเทคโนโลยี
- ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม
- คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ
- ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
- ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
- ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ
- รักษาใจยามป่วยไข้
- สมาธิแบบพุทธ
- อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข
Development
  • "คู่มือชีวิต" นี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายและธรรมเทศนาของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) โดย พระไพศาล วิสาโล เพื่อเป็นธรรมทาน ในวาระครบรอบ ๑๐ ปีแห่งการจากไปของนางกิมวา แซ่อุ่ย 
  • ในหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยี" นอกจากตัดตอนจากหนังสือชื่อว่า "คนไทยกับเทคโนโลยี" แล้ว ยังได้ตัดตอนบางส่วนจากคำบรรยายเรื่อง "การพัฒนาแบบยั่งยืนตามแนวทางและหลักพุทธศาสนา" แก่คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ด้วย
First publishing:February 2546
Latest publishing onPublishing no. 49 September 2559
ISBN974-90941-8-2
Dewey no.BQ5375