ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท

Languageไทย
Abstract
...ลักษณะสำคัญของความไม่ประมาท คือ ความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติ สติ แปลว่า ความระลึก ความนึก หมายความว่า มีความตื่นตัว คอยระลึกคอยนึกอยู่ เพื่อดึง เพื่อตรึงจิตใจเอาไว้ให้อยู่และให้ดำเนินไปกับสิ่งถูกต้องดีงาม เป็นคุณเป็นประโยชน์ และไม่ยอมให้จิตใจไถลออกไปกับความชั่ว และสิ่งที่เป็นโทษอันจะก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหาย...
from ธรรมกถา ปาฐกถา at พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
First publishing:January 2539
Latest publishing onPublishing no. 4
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.L5