ต้นไม้แห่งชีวิตคู่

Languageไทย
Abstract
..."ต้นไม้แห่งชีิวิตคู่" เป็นธรรมกถาที่แสดงหลักธรรม และข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อประโยชน์สุขแห่งชีวิตสมรส สำหรับคู่บ่าวสาว และคู่ครองทั่วไป โดยเฉพาะสมชีวิธรรม คือคุณสมบัติของผู้มีชีวิตสมกลมกลืนสอดคล้องกัน และฆารวาสธรรม คือหลักการครองเรือนที่จะช่วยให้ชีวิตสมรสนั้นมีความสุขและมั่นคงยั่งยืน พร้อมทั้งเป็นเครื่องประสานให้ความดีงาม และความสามารถของชีวิตคู่ทั้งสองมาเสริมเพิ่มกำลังแก่กันเป็นทวีคูณ เป็นปัจจัยเกื้อกูลในการบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคมได้กว้างใหญ่ไพศาล และพรั่งพร้อมไพบูลย์...
from ธรรมกถา ปาฐกถา
เรียบเรียงบางส่วนจาก - คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ
Development
  • "ต้นไม้แห่งชีวิตคู่" ส่วนหนึ่งคัดจากหัวข้อธรรม "สมชีวีกถา" และ "โอวาทวันมงคลสมรส" ในหนังสือ "คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอดุมคติ"  และ อีกส่วนหนึ่งเป็นธรรมกถาที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) แสดงเมื่อวันที่่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๑ ณ วัดญาณเวศกวัน
First publishing:No related data
Latest publishing onPublishing no. 6 October 2546
ISBN974-86374-2-5
Dewey no.BQ4570.L6