ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น

Languageไทย
Abstract
...พระพุทธศาสนามองความจริงของสิ่งทั้งหลายว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีอยู่ และเป็นไปตามธรรมดาของมันแล้ว พระพุทธเจ้ามาค้นพบแล้วทรงทำให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยมีวิธีจัดรูปร่างและระบบแบแผนให้เรียนรู้ได้สะดวกและวางเป็นกฎเกณฑ์ต่างๆ ถ้าใครเอาทุกข์มาเข้าตัว ใครทำตัวให้เป็นทุกข์ แสดงว่าปฏิบัติผิดหลักไม่มีที่ไหนพระพุทธเจ้าสอนให้คนเป็นทุกข์ สอนแต่รู้ให้เท่าทันทุกข์เพื่อที่จะแก้ไขได้ มรรคต่างหากที่เรามีหน้าที่ปฏิบัติลงมือทำให้มีให้เป็น...
เปลี่ยนชื่อจาก - แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
Development
  • เดิมคือ "แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา" ซึ่งบรรยายแก่ผู้บริหารระดับสูงของกรมการศาสนา ณ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑
  • กรกฏาคม ๒๕๔๕ พิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
  • บางครังมีการพิมพ์ในชื่อที่มีสร้อยว่า "ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น (แก่นแท้ของพุทธศาสนา)" เช่น การพิมพ์ครั้งที่ ๘ (กรกฎาคม ๒๕๔๕)
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๘ เป็นการพิมพ์ครั้งแรกในชื่อ ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
  • การนับครั้งที่ิพิมพ์ ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น นับแยกกับ แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
First publishing:January 2544
Latest publishing onPublishing no. 84 October 2559
ISBN974-87948-7-3, 974-7890-54-2, 974-453-426-5
Dewey no.BQ4036