เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า

Languageไทย
Abstract
...สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นข้อแรกก็คือ ความทุกข์เป็นปัญหาที่มนุษย์พึงรับรู้ และจัดการแก้ไขโดยถูกต้อง และถือว่าภารกิจของพระพุทธศาสนา และระบบการศึกษาของพระพุทธศาสนา ก็คือการช่วยมนุษย์ให้แก้ปัญหาของตนได้...
from ธรรมเทศนา at วิทยาลัยครูธนบุรี
Change toพุทธวิธีในการสอน
Development
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๔๐) มีการแก้ไขถ้อยคำและข้อความเล็กน้อย ๒-๓ แห่ง พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "พุทธวิธีในการสอน"
  • ผลงานนี้เป็นแนวคำภีร์ มุ่งขยายอรรถธิบาย แสดงสาระและคุณค่าของหลักคำสอนตามที่มีอยู่เดิม
  • ในส่วนของ "นิเทศอาทิตตปริยาสูตร" คือ คำบรรยายในการประชุมทางวิชาการเรื่อง "ธรรมะที่อธิบายยาก ในหลักสูตรวิชาศีลธรรม" ชั้นม.ศ. ปลาย ณ ห้องศรีคุรุ กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๓
First publishing: 2530
Latest publishing onPublishing no. 8 30 May 2536
ISBN974-87563-2-7
Dewey no.BQ895