ธรรมกับการศึกษาของไทย

Languageไทย
Abstract

...ค่านิยมเป็นสิ่งสำคัญมาก  เป็นสิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรม  เป็นตัวกำหนดบรรดาพฤติกรรมของคน  แล้วก็จะมีผลเป็นการบันดาลชะตากรรมของสังคมได้ด้วย  ฉะนั้น ค่านิยมจึงเป็นเรื่อง  และในเมื่อมีผลต่อชีวิตของคนและต่อสังคม  ก็เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา  ...  การที่เราจะปล่อยให้ค่านิยมมากำหนดวิถีชีวิตของคน  กำหนดพฤติกรรมของคนในสังคม  โดยปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องตามราว  โดยไม่มีการควบคุมดูแลนั้น  เป็นสิ่งไม่ถูกต้อง  ถ้าการศึกษาปล่อยในสิ่งเหล่านี้  การศึกษาก็ได้ชื่อว่าไม่ได้ทำหน้าที่ของตนเองให้ครบถ้วน  การที่จะทำหน้าที่ของการศึกษาให้ถูกต้องก็คือ  การเป็นฝ่ายกำหนดควบคุมค่านิยม  หมายความว่า  การศึกษาจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องค่านิยมนี้  และเป็นผู้ควบคุมวางแผน  พยายามที่จะผันแปร หันเห นำทางค่านิยมของสังคมให้เป็นไปในทางที่ดีมีประโยชน์  และเอื้อต่อกันกับการศึกษา...

from ธรรมกถา ปาฐกถา for นายกสภามหาวิทยาลัย, ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ ณ อยุธยา องคมนตรี, ศาสตราจารย์ ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา, คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมประชุม at คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (ตุลาคม ๒๕๓๑) จัดพิมพ์โดย โครงการตำราและเอกสารทางวิชาการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และการพิมพ์ครั้งที่ ๒ (พฤษภาคม ๒๕๓๒) จัดพิมพ์โดย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูศรีวิเทศธรรมคุณ ยังคงส่วนที่เป็นเรื่องเฉพาะกรณีไว้
  • การพิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๘) มีการปรับปรุง ตัดส่วนที่เป็นเรื่องเฉพาะกรณีออก จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม
First publishing:October 2531
Latest publishing onPublishing no. 6
ISBN974-7890-42-9
Dewey no.BQ4570.E3