ธรรมกับไทย ในสถานการณ์ปัจจุบัน

Languageไทย
Abstract
...คนไทยต้องเป็นไท ซึ่งแปลว่า อิสระ ถือเป็นใหญ่ในตัวเอง ไทยจะเป็นไทได้ต้องชูธรรม ถ้าไทยชูธรรมไทยจะเป็นไทได้แท้จริง หากไทยไม่ชูธรรม ไทยก็อาจจะกลายเป็นทาส อย่างน้อยก็เป็นทาสทางวัฒนธรรม เป็นทาสที่รอรับความช่วยเหลือ เป็นทาสในระบบแข่งข้น เป็นทาสทางเศรษฐกิจ เป็นทาสของผู้ผลิต โดยเป็นนักบริโภค ที่ถูกเขาบันดาลต้องถูกเขากำหนด ไทยก็จะไม่เป็นอิสระแท้จริง...
from ธรรมเทศนา for สาธุชนที่มาร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคี at หอประชุมพุทธมณฑล
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๑) จัดพิมพ์โดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ในมงคลวารอายุครบ ๖๐ ปี พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒
First publishing:December 2541
Latest publishing onPublishing no. 9
ISBN974-7891-79-4, 974-268-6579
Dewey no.BQ4570.S6