บทบาทพระบรมครู

Languageไทย
Abstract
...๓. ทรงมีพระอากัปกิริยามารยาททุกอย่างที่น่าเลื่อมใส เริ่มแต่สมบัติผู้ดี และมารยาทอันเป็นที่ยอมรับของสังคมตลอดจนพระบุคลิกลักษณะที่เป็นเสน่ห์ทุกประการ พร้อมไปด้วยความองอาจ ความสง่างาม ความสงบเยือกเย็น การแสดงธรรมของพระองค์ นอกจากแจ่มแจ้งด้วยสัจจธรรมแล้ว ยังก่อให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินสุขใจ ชวนให้อยากฟัง อยากใกล้ชิดพระองค์อยู่ไม่วาย...
from การประพันธ์
Development
  • หนังสือ "บทบาทพระบรมครู" เป็นผลงานการค้นคว้าของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) จากหนังสือกว่า ๓,๐๐๐ เล่ม ในด้านความยิ่งใหญ่และพระปรีชาสามารถของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในด้านการสอน พระนามอย่างหนึ่งของพระองค์ ที่ปราชญ์ได้ขนานถวาย และพุทธศาสนิกชนกล่าวเรียกเสมอ คือ คำว่า "พระบรมศาสดา" หรือ "พระบรมครู" ซึ่งแปลว่า พระศาสดาผู้ยอดเยี่ยม หรือ ผู้เป็นยอดของครู
  • พิมพ์ครั้งแรก ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ เพื่อแสดงมุทิตาจิต ในวโรกาสที่ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระเทพเวที จัดพิมพ์โดย คณะศิษยานุศิษย์
First publishing: 2530
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ7210