พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์

Languageไทย
from การประพันธ์
Development
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๒) งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูปลัดสมัย กิตฺติทตฺโต เจ้าอาวาสวัดพระพิเรนทร์
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (๒๕๒๗) มีการเพิ่มศัพท์และปรับปรุง
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๓ (๒๕๒๘) มีการเพิ่มภาคผนวก
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๑๑ (กรกฎาคม ๒๕๕๑) มีการชำระ-เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑
    การพิมพ์ครั้งที่ ๑๑/๑ (ขนาดตัวอักษรธรรมดา)  การพิมพ์ครั้งที่ ๑๑/๒ (ขนาดตัวอักษรใหญ่)
First publishing: 2522
Latest publishing onPublishing no. 38 June 2558
ISBN974-575-029-8
Dewey no.BQ130