พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑: ปาฐกถาครบรอบ ๖๐ ปี พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

Languageไทย
Development

"พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่ ๒๑: ปาฐกถาครบรอบ ๖๐ ปี พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)" เป็นการรวบรวมปาฐกถาหลัก ๔ ชุดที่นำมารวมเล่ม คือ

  • ๑. พระธรรมปิฎกกับพัฒนาการพุทธศาสนาในประเทศไทย โดย พระไพศาล วิสาโล
  • ๒. การฟื้นฟูคณะสงฆ์ไทย : ภารกิจของชาวพุทธร่วมสมัย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์
  • ๓. พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่่ ๒๑ โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี
  • ๔. อริยวินัยกับศาสตร์ร่วมสมัย โดย วีระ สมบูรณ์

โดยการนำปาฐกถาชื่อ "พุทธธรรมกับอุดมการณ์สำหรับศตวรรษที่่ ๒๑" ตั้งเป็นชื่อหนังสือเล่มนี้ ในมงคลโอกาสที่ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) มีอายุครบ ๖๐ ปี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๔๒) 

First publishing:August 2542
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-7232-11-1
Dewey no.BQ4190 พ831