พุทธศาสนากับชีวิตและสังคม (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for นิสิตนักศึกษา จัดโดย กลุ่มประสานงานนิสิตนักศึกษาชาวพุทธ at ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Development
  • เดิมชื่อว่า "ศาสนากับชีวิตและสังคม"
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กรกฎาคม ๒๕๒๕) ใน "พุทธจักร" ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๗, กรกฎาคม ๒๕๒๕
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (พฤษภาคม ๒๕๒๗) พิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "ลักษณะสังคมพุทธ" ในชื่อเดิม จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง         
  • การพิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๐) แยกพิมพ์เป็นเล่มเดี่ยว ในชื่อใหม่ว่า "พุทธศาสนากับชีวิตและสังคม" จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
First publishing: 2540
Latest publishing onPublishing no. 3
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4990.T5