เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย

Languageไทย
Abstract
...ความจริง ความดีงาม และความสุข เป็นองค์ประกอบร่วมในการบูรณาการ ที่จะทำให้เกิดการศึกษาที่สมบูรณ์ ที่จะพัฒนาคนทั้งคนขึ้นมา...
...ในการพัฒนาระดับสูงสุด ปัญญา คุณธรรม และความสุข หรือความมีอิสรภาพไร้ทุกข์นี้ เป็นองค์ประกอบร่วมของสภาวะอันหนึ่งอันเดียวกันที่บูรณาการเข้าด้วยกัน เป็นหลักการที่เราจะต้องทำให้ได้ในการศึกษา...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้สนใจทั่วไป at คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Development
  • "เพื่ออนาคตของการศึกษาไทย" เป็นการนำเอาปาฐกถาพิเศษเรื่อง "การศึกษา : พัฒนาการหรือบูรณาการ" ซึ่งแสดงในวโรกาสครอบ ๑๘ ปี ของการก่อตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๐ พร้อมทั้งนำการบรรยาย และอภิปรายอีก ๒ เรื่อง คือ "จะพัฒนาบุคคลให้มีคุณธรรมและจริยธรรมได้อย่างไร" และ "การศึกษาไทย : แก้ปัญหาหรือสร้างปัญหาให้สังคม" รวมอยู่ในเล่มอีกด้วย
First publishing:May 2531
Latest publishing onPublishing no. 3
ISBN974-552-774-2
Dewey no.BQ4570.E3