ภาวะผู้นำ: ความสำคัญต่อการพัฒนาคนพัฒนาประเทศ

Language
Abstract
...นักการเมืองหรือผู้บริหารแผ่นดิน ดำเนินกิจการบ้านเมืองก็เพื่อสร้างสภาพเอื้อ ให้ประชาชนและสังคมเดินก้าวหน้าไปสู่จุดหมายแห่งชีวิต และจุดหมายแห่งสังคม เช่นสร้างสรรค์อารยธรรม เป็นต้น...
...การที่จะทำหน้าที่นี้ได้ จะต้องมีปัญญารู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นประโยชน์ที่แท้จริง อะไรควรเป็นจุดหมายของชีวิต อะไรควรเป็นจุดหมายของสังคม เพราะเราไม่ได้ปกครองหรือบริหารกิจการบ้านเมืองเพียงเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขอยู่เฉยๆ...
...การที่จะสร้างสภาพเอื้อนั้นก็จะต้องมีปัญญาที่รู้เข้าใจว่าจะให้เอื้อต่อจุดหมายอะไร อะไรดีงาม อะไรเป็นประโยชน์ อะไรควรจะเป็นจุดหมาย อะไรเป็นอารยธรรมที่แท้จริง เพราะฉะนั้นนักการเมืองนักบริหารนักการปกครองจึงต้องแสวงปัญญาอยู่เสมอ โดยถือเป็นหน้าที่...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ศาสตราจารย์ นายแพทย์อาีรี วัลยะเสวี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี อาจารย์แพทย์ ชาวรามาธิบดี และสาธุชนผู้ใฝ่ธรรม at คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
เป็นเล่มเดียวกับ - ภาวะผู้นำ
Change toภาวะผู้นำ
Development
  • หนังสือ "ภาวะผู้นำ" เดิมคือ ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี ครั้งที่ ๑๑ แสดง ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๐
  • พิมพ์ครั้งแรกรวมกับข้อเขียนของนักเขียนกิตติมศักดิ์อื่นๆ ในหนังสือ "ภาวะผู้นำ : ความสำคัญต่ออนาคตไทย" พิมพ์เนื่องในวาระที่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี มีอายุครบ ๖ รอบ (๗๒ ปี) ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๐
First publishing:October 2540
Latest publishing onNo related data
ISBNNo related data
Dewey no.HM141