รักษาใจผู้ป่วยและผู้พยาบาล

Languageไทย
Abstract

...เนื้อหาของหนังสือ  รวมเล่มมาจาก  หนังสือเรื่อง  รักษาใจในยามป่วยไข้ และ รักษาใจยามรักษาคนไข้  ซึ่งเป็นธรรมกถานอกจากแสดงไว้สำหรับผู้ป่วย  และญาติของผู้ป่วย  เพื่อรู้จักการวางใจต่อความเจ็บป่วยได้ถูกต้องแล้ว  ยังได้เน้นบรรยายธรรมะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย  เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผล  พร้อมไปกับรักษาใจของตน  เชื่อมโยงคนเข้าหาธรรม...

รวมเล่มมาจาก - รักษาใจยามป่วยไข้
- รักษาใจยามรักษาคนไข้
Developmentในการพิมพ์รวมเล่มครั้งที่ ๒๓ แก้ไขการพิมพ์ครั้งที่พบเก่าสุด
จาก

พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก        ธันวาคม    ๒๕๔๔
(พิมพ์รวมเล่มจากเรื่อง “รักษาใจยามป่วยไข้” และ “รักษาใจยามรักษาคนไข้”)
พิมพ์รวมเล่มครั้งที่  ๔       พฤษภาคม ๒๕๕๑ 
เป็น
พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ ๒     กันยายน ๒๕๓๙
(พิมพ์รวมเล่มจากเรื่อง “รักษาใจยามป่วยไข้” และ “รักษาใจยามรักษาคนไข้”)
ม.ร.ว. สำอางวรรณ ล่ำซำ อุทิศแด่ คุณบัญชา ล่ำซำ
โดยอ้างอิงจากหลักฐานที่ค้นพบในตัวเล่มหนังสือ

First publishing:December 2544
Latest publishing onPublishing no. 23 January 2558
ISBN974-8239-22-5
Dewey no.BQ4570.M4