โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทย อนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจและก้าวไปในปัญญา

Languageไทย
Abstract
...โีรงเรียนวิถีพุทธนี้ บอกแล้วว่ามีหน้าที่โดยตรง ที่จะต้องมาพาสังคมไทย ก้าวไปในวัฒนธรรมแห่งปัญญาให้ได้แล้ว เราจะมีวัฒนธรรมที่สมบูรณ์ครบทั้งสองด้าน คือทั้งด้านจิตใจ และด้านปัญญา ส่วนศีลอยู่ในตัวแล้ว คือ วัฒนธรรมพื้นฐานในการอยู่ร่วมกัน และเมื่อทำได้ถึงตอนนี้ ก็จะได้ทั้งศีล ทั้งสมาธิ ทั้งปัญญา...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ดร.สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัด การศึกษารูปแบบใหม่ พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียน ครู อาจารย์ ของโรงเรียนวิถีพุทธ ทั่วประเทศ at วัดญาณเวศกวัน
First publishing: 2546
Latest publishing onPublishing no. 3
ISBN974-344-306-1
Dewey no.BQ4570.E3