เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

Languageไทย
Abstract
...กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น เป็นกิจกรรมที่ครองเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย์ เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย์นั้น ใช้ไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถ้าจะให้เศรษฐศาสตร์มีคุณค่าอย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหามนุษย์ ก็จะต้องให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการผลิตก็ดี การทำงานก็ดี การบริโภคก็ดี การแจกจ่ายก็ดี เป็นกิจกรรมในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพเพื่อชีวิตที่ดีงาม เราสามารถทำให้กิจกรรมในทางเศรษฐกิจทุกอย่าง เป็นกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตลอดเวลา และนี่เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์มีคุณค่าที่แท้จริง...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์, นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้เข้าร่วมประชุม at หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๓๑) พากย์ไทย จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
  • พิมพ์ครั้งที่ ๗ (๒๕๔๓) พากย์ไทย มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม
  • พิมพ์ครั้งที่ ๙ (มีนาคม ๒๕๔๘) พากย์ไทย มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม, พากย์อังกฤษ คือ Buddist Economics ฉบับ 1st Edition แปลโดย J.B. Dhammavijaya (๒๕๓๕)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ (มกราคม ๒๕๕๑) ตรงกับฉบับการพิมพ์ครั้งที่ ๙
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก "ความเป็นมาของหนังสือ"
First publishing:August 2531
Latest publishing onPublishing no. 13
ISBN974-7890-54-2
Dewey no.BQ4570.E25