สดุดีท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

Languageไทย
Abstractเจ้าคุณ - บุณส่งให้        บรรชา
พระ    - ปริยัติศึกษา      จบไซร์
ธรรม  - ศาสน์เทศนา      เผยแผ่
ปิฎก   - สามตามแต่งให้  โลกรู้พุทธธรรม
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๔๓) จัดพิมพ์ ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การศึกษาเพื่อสันติภาพ : วิถีชาวพุทธที่ควรจะเป็นในสังคมไทยปัจจุบัน" จัดโดย มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยเนื้อหาในเล่มเป็นประวัติ และสดุดีเกียรติคุณของ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) เพื่อเป็นทิฏฐานุคติแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติต่อไป
First publishing:December 2543
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-421-087-7
Dewey no.BQ6140 ม686ส