สิทธิมนุษยชน สร้างสันติสุขหรือสลายสังคม Human Rights : Social Harmony or Social disintegration

Languageไทย-อังกฤษ
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้ร่วมงาน ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี แห่งการสถาปนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช at มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (กันยายน ๒๕๔๑) จัดพิมพ์โดย กระทรวงการต่างประเทศ เนื่องในโอกาสครบ ๕๐ ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
First publishing:September 2541
Latest publishing onPublishing no. 8
ISBN974-8338-64-9
Dewey no.BQ4570.S6