หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์ (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)

Languageไทย
Abstract
...ลักษณะอย่างหนึ่งงของพระพุทธศาสนาคือ พระพุทธศาสน์ ตัวหลักแท้ๆ พูดตามภาษาสมัยใหม่ก็คือ เรื่องของธรรมชาิติ หรือสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมดาของมัน...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ผู้เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "หลักวิชาตามแนวพุืทธศาตร์" at ศูนย์สารนิเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดย คณะอนุกรรมการฯ เสนอหลักวิชาการตามแนวพุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาิติ
Development
  • พิมพ์ครั้งแรกใน "พุทธจักร" ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๑๐-๑๒ (ตุึลาคม - ธันวาคม ๒๕๒๕)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ ใน "ลักษณะสังคมพุทธ"  (๒๕๒๗) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
  • พิมพ์แยกเล่มครั้งแรก (๒๕๔๐) ในชื่อ "หลักทั่วไปของพุทธศาสตร์" โดย ธรรมสภา
First publishing: 2540
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4165