อายุยืนอย่างมีคุณค่า และวาสนาสร้างเองได้

Languageไทย
Abstract
...ชีวิตที่ไร้ธรรมเป็นโทษ ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีโอกาสพอกพูนกุศลให้หนาแน่น และแผ่ขยายทุกข์ภัยให้มากมายกว้างขวางยิ่งขึ้น ส่วนชีวิตที่ชอบธรรม และำบำเพ็ญประโยชน์ แม้จะอยู่เพียงเวลาสั้นก็ยังมีคุณค่ามาก ดังที่เรียกว่าเป็นชีวิตอันประเสริฐ หากยิ่งอยู่ยาวนานมากขึ้น ก็ยิ่งเป็นกำลังส่งเสริมธรรมให้เข้มแข็ง และสร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้พร้อมยิ่งขึ้นแก่พหุชน...
รวมเล่มมาจาก - วาสนาสร้างเองได้
- อายุยืนอย่างมีคุณค่า
Change toสร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๔๗)
First publishing:December 2547
Latest publishing onPublishing no. 6
ISBN974-88135-2-5
Dewey no.BQ4570.A3