อารยธรรมไทย: ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา

Languageไทย
Abstract
...สังคมไทยปัจจุบัน กำลังอยู่ในภาวะวิกฤติหลายๆ ด้าน เพราะเผชิญปัญหาต่างๆ มากมาย และปัญหาแต่ละอย่างก็มีความซับซ้อน และยากต่อการเข้าใจ เพราะฉะนั้น การแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้น จำต้องอาศัยทั้งสติและปัญญาทีลึกซึ้งมั่นคง หาไม่การแก้ปัญหาก็จักสำเร็จได้ยาก ในภาวะเช่นนี้ พวกเราที่มีความอาทรต่อความเป็นอยู่ของผู้คนส่วนใหญ่ ในสังคม และความอยู่รอดอย่างมีศักดิ์ศรีของประเทศชาิิติ ย่อมมองหาบุคคลที่มีสติปัญญาลึกซึ้ง และแหลมคม มาเป็นกัลยาณมิตร เพื่อจะได้ช่วยชี้แนะ ให้พวกเราได้มองเห็นช่องทางที่จะช่วยผลักดันให้สังคมไทย เปลี่ยนไปสู่สังคมธรรมาธิปไตย...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for ชาวปาจารยสาร และชาวสถาบันสันติประชาธรรม at โบสถ์วัดบวรสถานส่วนหน้า (วัดพระแก้ววังหน้า)
Development
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๓๑) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์เทียนวรรณ
First publishing:December 2531
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-7492-06-7
Dewey no.BQ4570.C8