อินเดียแดนเทวดา และการปฏิบัติธรรม

Languageไทย
Development
  • "อินเดียแดนเทวดา" พิมพ์ครั้งแรก (๒๕๒๙) ใน "๓๒ ปี สารภีสัมพันธ์" ของสมาคมศิษย์เก่าวชิรพยาบาล
  • "การปฏิบัติธรรม" เป็นการบรรยายพิเศษ ในรายการแผ่นดินธรรม ทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๕ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๓๐
  • พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก ในชื่อ"อินเดียแดนเทวดาและการปฏิบัติธรรม"  (ธันวาคม ๒๕๓๐) เพื่อเป็นธรรมวิทยาบรรณาการ ในโอกาส ที่ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพเวที ในวโรกาสอันเป็นมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐
First publishing:December 2530
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBNNo related data
Dewey no.BQ7210