การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม

Languageไทย
Abstract
...มีคำกล่าวของปราชญ์ที่พูดไว้เป็นคำคมว่า ภาษาเหมือนนิ้วที่ชี้ไปยังดวงจันทร์ มันเป็นเพียงสื่อสำหรับให้เรามองเห็นความจริง สิ่งที่เราต้องการแสดงความจริง ที่เราต้องการให้เห็น คือ ดวงจันทร์ แล้วภาษานี้ก็เป็นสื่อเหมือนนิ้วมือที่ชี้ไป ทีนี้ ถ้าหากเราไปติดในภาษา ก็เหมือนกับเราไปมองดูอยู่แค่นิ้ว แล้วก็ติดอยู่แค่ปลายนิ้วมือที่ชี้ไปดวงจันทร์ แล้วก็ไม่สามารถเห็นดวงจันทร์ได้เห็นแต่นิ้วมือ...
from ธรรมกถา ปาฐกถา for คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย at ห้องประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
Development
  • พิมพ์ครั้งแรก (มีนาคม ๒๕๓๙) จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (พฤษภาคม ๒๕๕๓) จัดพิมพ์โดย พระและทิด ร่วมรุ่นพรรษา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่อุปสมบท ณ วัดญาณเวศกวัน พร้อมทั้ง คุณพนิตา อังจันทร์เพ็ญ
First publishing:March 2539
Latest publishing onPublishing no. 8 January 2559
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.L3