หลักสูตรอารยชน / A Curriculum for Civilized People

Languageไทย-อังกฤษ
Abstract

ถ้าคนไทยพัฒนาตนตาม หลักสูตรอารยชน นี้ได้ ก็มั่นใจว่าเมืองไทยจะเป็นอารยประเทศอย่างไม่มีที่สังสัย

If the Thais are able to develop themselves in accordance with this Curriculum for Civilized People, we can rest assured that Thailand will become a civilized country, without a shadow of a doubt.

แปลจาก - หลักสูตรอารยชน
First publishing:November 2556
Latest publishing onPublishing no. 7 March 2559
ISBN978-616-348-160-3
Dewey no.BQ5495