กว่าจะพบหลวงลุงฉาย แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ [สิ้นมหาจุฬาฯ ลาวัดพระพิเรนทร์ เร้นวัดญาณเวศกวัน]

Languageไทย
Abstract...ถ้าต้องการทราบความเป็นมาของวัดญาณเวศกวัน ก็ต้องรู้เรื่องราวเก่าๆ ว่า พระ ๓ รูปนั้น มีวัดอยู่ในกรุงเทพฯ แล้วไปอย่างไรมาอย่างไร จึงต้องออกจากวัดพระพิเรนทร์ จนมาอยู่ที่วัดญาณเวศกัน...
from การประพันธ์
Developmentพิมพ์ครั้งแรก (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘) ๑ ปี ในความระลึก หลวงลุงพระครูสังฆรักษ์ (ฉาย ปญฺญาปทีโป)
First publishing:25 August 2558
Latest publishing onPublishing no. 3 October 2558
ISBN978-616-7053-40-0
Dewey no.No related data