บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (เล่มใหญ่)

Languageไทย
from การประพันธ์
Development
  • พิมพ์ครั้งแรกเริ่ม - เมษายน ๒๕๕๙ พิมพ์ฉบับขนาดใหญ่ (A4 21.0x29.7) เริ่มต้นนับสถิติการพิมพ์ฉบับขนาดใหญ่
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑ - วันวิสาขบูชา, ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พิมพ์ฉบับขนาดเล็ก (A5 14.8x21.0) เริ่มต้นนับสถิติการพิมพ์ฉบับขนาดเล็ก ในการพิมพ์ครั้งนี้ ได้จัดตั้งบท ตั้งหัวข้อ เรียงลำดับบทตอนใหม่ และปรับความบางแห่งให้อ่านง่ายขึ้น พร้อมทั้งเพิ่มเติมสาระบางอย่างให้คลุมความสำคัญมากขึ้น
First publishing:24 April 2559
Latest publishing onNo related data
ISBN978-616-7585-17-8
Dewey no.No related data