พุทธธรรม ภาพรวม

Languageไทย
Abstract

ภาค ๑ มัชเฌนธรรมเทศนา

หลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติ หรือธรรมเป็นกลาง

ภาพรวมมัชเฌนธรรมเทศนา

 • ปฏิจจสมุปบาท: กฎธรรมชาติสากลแห่งปัจจยาการ
 • ทำความเข้าใจถ้อยคำ เช่นว่า “ธรรม” ว่า “สภาวะ”
 • กฎธรรมชาติชุดที่ ๒ มองได้ด้วยกฎที่ ๑
 • จากวิถีของปัญหา สู่วิถีของปัญญา
 • บนฐานของมัชเฌนธรรมเทศนา เข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทา
 • สภาวธรรม และกฎธรรมชาติ ในมัชเฌนธรรมเทศนา
 •  

ภาค ๒ มัชฌิมาปฏิปทา

ข้อปฏิบัติที่เป็นกลางตามกฎธรรมชาติ หรือทางสายกลาง

ภาพรวมมัชฌิมาปฏิปทา

 • บนฐานแห่งมัชเฌนเทศนา วางปฏิบัติการที่เป็นมัชฌิมา
 • จากความจริงของธรรมชาติ สู่ปฏิบัติการที่ได้ผลจริงของมนุษย์
 • - จากปัจจยาการของธรรมชาติ สู่อริยสัจสำหรับมนุษย์
 • - ทำหน้าที่ต่ออริยสัจแต่ละข้อ ให้ถูกต้อง
 • - คำว่า “อริยสัจ” มีแง่ความหมายที่ควรรู้เข้าใจไว้บ้าง
 • ระบบของมัชฌิมาปฏิปทา
 • - อริยสัจ ๔ ออกแสดงทางมรรคาชีวิต ที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทา
 • - กระบวนการดำเนินชีวิตที่ดี เริ่มด้วยมีปัญญานำหน้ากระบวน
 • พัฒนามรรคาชีวิต ด้วยการศึกษาที่สอดคล้อง
 • - เอาการฝึกจากข้างนอกเข้าไปขับเคลื่อนกระบวนชีวิตข้างใน
 • - เมื่อจบการศึกษา คนก็พัฒนาเป็น “ภาวิต
 • - มรรคาแห่งความสุข: ด้วยความสุข สู้ความเกษม
First publishing:12 August 2562
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBNISBN 974-497-408-7
Dewey no.No related data