คติธรรมคำคม

Languageไทย
Abstract 
Development
  • "คติธรรมคำคม" เป็นหนังสือที่รวบรวม คติธรรมคำคมสั้นๆ แต่ได้ใจความ จากหนังสือเรื่องต่างๆ ๒๔ เรื่อง ของพระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
  • พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๔๒) เพื่อแจกเป็นธรรมบรรณาการ เนื่องในโอกาสมงคลวารที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) มีอายุครบ ๕ รอบ (๖๐ ปี) เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒ จัดทำโดย โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
First publishing:January 2542
Latest publishing onPublishing no. 1 2542
ISBN-
Dewey no.BQ4190