ความมุ่งหมายของวิชาพื้นฐานทั่วไป

Languageไทย
from ธรรมกถา ปาฐกถา for อธิการบดี อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมประชุม at มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
First publishing:April 2532
Latest publishing onPublishing no. 1 April 2532
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4570.E3