The List of Books Beginning with ท

Found matched 35 books

ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดพุทธศาสตร์)

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- คนไทย หลงทางหรือไร
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
- จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?
- จาริกบุญ-จารึกธรรม
- ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาและจริยศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของชาติ
- ธรรมกับการพัฒนาชีวิต
- ธรรมะฉบับเรียนลัด
- นรก-สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่
- นิพพาน-อนัตตา
- ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง
- พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ (A Buddhist Solution for the Twenty-first Century)
- พุทธวิธีในการสอน
- มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ
- เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก
- ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา
- สถานการณ์พระพุทธศาสนา: พลิกหายนะเป็นพัฒนา
- สมาธิแบบพุทธ

ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา
- การแพทย์แนวพุทธ
- คนไทยกับเทคโนโลยี
- คนไทยกับป่า
- คนไทยกับสัตว์ป่า
- ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
- ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
- ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา
- เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่กับจริยธรรมในแง่พุทธศาสนา
- ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย
- พระกับป่า มีปัญหาอะไร
- พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์
- ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้
- รักษาใจยามรักษาคนไข้
- อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม
- ไอที: ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)

ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดศึกษาศาสตร์)

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- การศึกษา: เครื่องมือพัฒนาที่ยังต้องพัฒนา
- การศึกษากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
- การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย
- การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต
- การศึกษาเพื่อสันติภาพ
- การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน
- การสร้างสรรค์ปัญญา เพื่ออนาคตของมนุษยชาติ
- แง่คิด ข้อสังเกตเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
- จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติ
- ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่
- ทางสายอิสรภาพของการศึกษาไทย
- พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์
- เพื่อชุมชนแห่งการศึกษา และบรรยากาศแห่งวิชาการ (คุณธรรมของครูอาจารย์และผู้บริหาร)
- สืบสานวัฒนธรรมไทย: บนฐานแห่งการศึกษาที่แท้

ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์)

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก
- การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
- การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
- การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม
- ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
- นิติศาสตร์แนวพุทธ
- ภาวะผู้นำ
- ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
- มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕
- เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต
- วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
- ศิลปศาสตร์แนวพุทธ
- เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
- สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์

ทางออกของสังคมไทย

from การสนทนาธรรม on/in 28 September 2531
First publishing: December 2531 Latest publishing on Publishing no. 6

ทางออกจากระบบเศรษฐกิจที่ครอบงำสังคมไทย

from ธรรมกถา ปาฐกถา at มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย on/in 10 June 2531
First publishing: November 2531 Latest publishing on Publishing no. 9

เปลี่ยนชื่อจาก
- เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์

ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"

from ธรรมกถา ปาฐกถา
First publishing: December 2559 Latest publishing on Publishing no. 28

ทำอย่างไรจะหายโกรธ

from การประพันธ์
First publishing: 13 December 2523 Latest publishing on Publishing no. 341

ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข

from ธรรมกถา ปาฐกถา at โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร on/in 23 November 2538
First publishing: September 2540 Latest publishing on Publishing no. 26

ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรม

from ธรรมกถา ปาฐกถา at พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
First publishing: January 2531 Latest publishing on Publishing no. 7

เรียบเรียงบางส่วนจาก
- ปรัชญาการศึกษาไทย
- พุทธศาสนากับสังคมไทย

ทิศทางการศึกษาของคณะสงฆ์

from ธรรมกถา ปาฐกถา at มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย on/in 3 June 2531
First publishing: September 2531 Latest publishing on Publishing no. 7

ทุกข์ให้เห็น สุขให้เป็น

เรียบเรียงบางส่วนจาก

เทคนิคการสอนของพระพุทธเจ้า

from ธรรมเทศนา at วิทยาลัยครูธนบุรี on/in 1 October 2513
First publishing: 2530 Latest publishing on Publishing no. 8

Change to พุทธวิธีในการสอน

เทคโนโลยีกับศาสนา

from ธรรมกถา ปาฐกถา
First publishing: May 2530 Latest publishing on Publishing no. 8

เทศน์งานสมเด็จย่า และคำปราศรัยเรื่องสันติภาพ

from ธรรมกถา ปาฐกถา
First publishing: February 2539 Latest publishing on Publishing no. 9

The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.