เรื่องพ่วงที่ ๑ จริยธรรมนักการเมือง

Language
In CDวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
from ธรรมกถา ปาฐกถา
File Namenation-crisis/nation-crisis_14.mp3
Preceding Clipเรื่องเสริมที่ ๓ วิถีสู่สันติภาพ