เรื่องพ่วงที่ ๓ ภาวะผู้นำ - มองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง (ตอน ๒)

Languageไทย
In CDวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
File Namenation-crisis/nation-crisis_16.mp3
Preceding Clipเรื่องพ่วงที่ ๒ ภาวะผู้นำ บนฐานแห่งจริยธรรม (ตอน ๑)
Next Clipเรื่องพ่วงที่ ๔ ภาวะผู้นำ - สามัคคีธรรมบนความเป็นธรรม (ตอน ๓)