เรื่องพ่วงที่ ๕ การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

Languageไทย
In CDวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
File Namenation-crisis/nation-crisis_18.mp3
Preceding Clipเรื่องพ่วงที่ ๔ ภาวะผู้นำ - สามัคคีธรรมบนความเป็นธรรม (ตอน ๓)
Next Clipเรื่องพ่วงที่ ๖ ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ