เรื่องพ่วงที่ ๘ จะสมานฉันท์ ต้องสมานปัญญา

Languageไทย
In CDวิกฤตบ้านเมืองวันนี้ โอกาสที่มีควรเป็นของใคร?
from สนทนาธรรมกับโยม for โยมญาติมิตร สาธุชนที่มาร่วมงานทำบุญ นำโดย ประภาศรี บุณยประสิทธิ์ ประธานคณะเจ้าภาพฯ at วัดญาณเวศกวัน
File Namenation-crisis/nation-crisis_21.mp3
Preceding Clipเรื่องพ่วงที่ ๗ โลกเดี๋ยวนี้ขัดแย้งกันมากมาย จะแก้ไขไหวหรือ
Next Clipเรื่องพ่วงที่ ๙ ตอบคำถามเรื่อง การสมานฉันท์