ความเข้าใจเรื่องขันธ์ ๕ ช่วงที่ ๑

Languageไทย
In CDหลักพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ชัด
from ธรรมกถา ปาฐกถา
File Nameprinciples-of-buddhism/principles-of-buddhism_06.mp3
Next Clipความเข้าใจเรื่องขันธ์ ๕ ช่วงที่ ๒