ข้อควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ช่วงที่ ๑

Languageไทย
In CDหลักพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ชัด
from ธรรมกถา ปาฐกถา
File Nameprinciples-of-buddhism/principles-of-buddhism_08.mp3
Next Clipข้อควรทราบเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาท ช่วงที่ ๒