หน่วยแพทย์การกุศล

     ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ สามารถเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาลพื้นฐานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทุกวันอาทิตย์ืืต้นเดือน (กรุณา ตรวจสอบวันที่ให้บริการจากป้ายประกาศในวัด) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. โดยคณะแพทย์อาสา วันสำคัญทางศาสนา ติดตามรายละเอียดงานพิธีในวันสำคัญต่างๆ ได้ที่ป้ายข่าวประชาสัมพันธ์ของวัดหรือจากจดหมายข่าวสารญาณเวศก์

The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.