กิจกรรม

จิตตานามัย สู่ จิตภาวนา [podcast]

สร้างสุขภาวะองค์รวม ตามหลักธรรมานามัย ผสานการพัฒนาจิตตามหลักพุทธศาสนา


การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อรักษาใจให้มีสุขภาพ คุณภาพ และสมรรถภาพ นำไปสู่การสร้างสุขภาวะองค์รวมตามหลักธรรมานามัยในศาสตร์การแพทย์แผนไทยผสานการพัฒนาจิตตามหลักพุทธศาสนา
โดยความร่วมมือระหว่างสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  และวัดญาณเวศกวัน

จากกิจกรรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน เวลา ๑๙.๓๐ -๒๑.๐๐ น.
ติดตามย้อนหลังได้ทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน ทาง
youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean

ep.๑  สุขภาวะองค์รวม จากคัมภีร์ สู่วิถีชีวิต
ep.๒  จิตตานามัย สู่จิตภาวนา
ep.๓  ภาวนาด้วยรัก (เมตตากรรมฐาน - โทสะจริต)
ep.๔  งด-งาม ตามเป็นจริง (อสุภกรรมฐาน - ราคะจริต)
ep.๕  จังหวะภาวนา (อานาปานสติ - วิตกจริต)
ep.๖  ฮีโ ร่ภาวนา (พุทธานุสสติ - ศรัทธาจริต)
ep.๗  จากจิตตานามัย และจิตภาวนา สู่ปัญญาภาวนา
ep.๘  เรียนรู้ กาย ใจ เข้าใจ ชีวิต
ep.๙  น้ำชาภาวนา
....

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง