กิจกรรม

วันพระ สุดสัปดาห์ ออนไลน์

ทำบ้านให้เป็นวัด พัฒนาชีวิตวิถีใหม่

กิจกรรมทดลองในช่วงพรรษา
ทำบ้านให้เป็นวัด  พัฒนาชีวิตวิถีใหม่

".. อย่างน้อย ๗ - ๘ วัน  ทีหนึ่ง

ก็ฝึกในเรื่องของการที่จะมีชีวิตเป็นอิสระ
ขึ้นต่อวัตถุเสพบริโภคให้น้อยหน่อย
แล้วเอาเวลานั้นไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น .."
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ตอนที่ ๔๐


ทุกวันอาทิตย์ ๐๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น.
เริ่ม ๑๕ ส.ค. ๖๔

 
๐๙.๐๐ น.  ร่วมกิจกรรม บุญพิธีสุดสัปดาห์ออนไลน์ 
                 สวดมนต์ ฟังธรรม ภาวนา
๑๓.๐๐ น.  ฟังธรรมบรรยาย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ร่วมกัน
๑๔.๐๐ น.  พระนำภาวนาร่วมกัน
๑๕.๐๐ น.  ภาวนาตามอัธยาศัย
๑๙.๓๐ น.  ภาวนาร่วมกัน ในกิจกรรม "ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ"
๒๐.๓๐ น.  จบกิจกรรม "วันพระสุดสัปดาห์ออนไลน์" 

สอบถามรายละเอียดได้ทาง ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕  (ต่อ ๓๐๑)


เข้าร่วมกิจกรรมได้ทางห้องประชุมซูม 

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง