กิจกรรม

คอร์ส ภาวนา ออนไลน์ : ก่อนตาย | หายใจ | ด้วยรัก

เปลี่ยนบ้านให้เป็นวัด ปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง

ร่วมเรียนรู้กรรมฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า : มรณานุสสติ | อานาปานสติ | เมตตาพรหมวิหาร
ตลอดช่วงวันหยุดยาว ต้นพรรษา ๒๕๖๔ :  ๒๔ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เพื่ออิ่มเอมกับความรัก ทุกลมหายใจ .. ก่อนตาย

รูปแบบกิจกรรม 
-  เป็นการปฏิบัติธรรม เจริญกุศล ร่วมกัน ของหมู่มวลกัลยาณมิตร เพื่อเริ่มต้นการฝึกตนในช่วงต้นพรรษา 
-  ตั้งใจร่วมกันที่จะละวางกิจการงานต่างๆ ยกเว้นเพียงการกินอยู่อย่างง่าย และกิจวัตรเท่าที่จำเป็นจริงๆ เพื่อการปฏิบัติร่วมกันตลอดทั้งวัน ตลอดระยะเวลา ๕ วัน ๔ คืน
-  เข้าร่วมกิจกรรมในห้องประชุม Zoom ที่เป็นเหมือน ศาลา ออนไลน์  โดยพร้อมเพรียงกัน และเปิดกล้องตลอดกิจกรรม
-  แต่งกายเรียบร้อย สบาย เกื้อกูลต่อการปฏิบัติ  และอยู่ในสถานที่ที่สงบ เป็นส่วนตัว ตลอดทั้งวัน ตลอดระยะเวลา ๕ วัน ๔ คืน
-  ลดการสื่อสาร และงดการใช้เครื่องมือสื่อสาร ที่นอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ตลอดทั้งวัน ตลอดระยะเวลา ๕ วัน ๔ คืน
-  สมาทาน รักษาศีล ๘ ร่วมกัน  (ยกเว้นผู้ป่วย ที่ไม่สามารถรักษาศีล ๘ ได้  ให้สมาทานศีล ๕)
-  แสดงออกซึ่งความเคารพต่อพระรัตนตรัย และพระผู้แนะนำการปฏิบัติ ด้วยการรักษาสัจจะในการปฏิบัติตนตลอด ๕ วัน ๔ คืน ตามรูปแบบกิจกรรมที่กำหนด และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความตั้งใจ
-  ทุกท่านเป็นเสมือนผู้วิจัยร่วม ในการทดลองกิจกรรมภาวนาออนไลน์ ว่าจะสามารถเป็นประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด และควรจัดต่อไปหรือไม่ ในรูปแบบใด


กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๔ ก.ค.
๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐    แนะนำการใช้โปรแกรม Zoom
                                (สำหรับผู้ไม่เคยใช้ - ผู้ที่เคยใช้ไม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมช่วงนี้)
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐    เข้าสู่ ศาลา ออนไลน์ |  ทักทายกัลยาณมิตร
๑๔.๓๐ - ๑๕.๓๐    ภาวนา ร่วมกัน  (ณ ศาลา ออนไลน์)
๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐    ฟังธรรม  (ณ ศาลา ออนไลน์)
๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐    สวดมนต์ ก่อนนอน  (ณ ศาลา ออนไลน์)

วันอาทิตย์ที่ ๒๕  |  วันจันทร์ที่ ๒๖  |  วันอังคารที่ ๒๗
๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐    สาธยายธรรม รับอรุณ ร่วมกัน  (ณ ศาลา ออนไลน์)
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐    ภาวนา ร่วมกัน  (ณ ศาลา ออนไลน์)
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐    ภาวนา ร่วมกัน (ณ ศาลา ออนไลน์)
๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐    ภาวนา ด้วยตนเอง  (ในที่ส่วนตัว ของตน อันสงบ)
๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐    ภาวนา ร่วมกัน (ณ ศาลา ออนไลน์)
๑๕.๓๐ - ๑๗.๐๐    ภาวนา ด้วยตนเอง (ในที่ส่วนตัว ของตน อันสงบ)
๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐    ฟังธรรม, ถามตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการภาวนา  (ณ ศาลา ออนไลน์)
๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐    ภาวนา แผ่เมตตา ร่วมกัน  (ณ ศาลา ออนไลน์)

วันพุธที่ ๒๘ ก.ค.
๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐    สาธยายธรรม รับอรุณ ร่วมกัน (ณ ศาลา ออนไลน์)
๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐    ฟังธรรม ภาวนา ร่วมกัน (ณ ศาลา ออนไลน์)
๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐    ตั้งจิตอธิษฐาน เพื่อการพัฒนาตนตลอดพรรษา   (ณ ศาลา ออนไลน์)

หลังจากจบกิจกรรม ๕ วันนี้แล้ว เชิญชวนพัฒนาตน พร้อมทั้งทำบันทึกตลอดพรรษา ร่วมกับการฝึกปฏิบัติพร้อมกันในกิจกรรม "ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ" ทุกคืนวันอาทิตย์ เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๐.๓๐ น.

การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
หากท่านได้ดูรายละเอียดกิจกรรมแล้วมั่นใจว่าตรงกับความตั้งใจ
สามารถลงทะเบียนผ่านระบบ Google form  ได้ที่นี่   แล้วรอการยืนยันทางอีเมล์

เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๒๙ พ.ค. ๖๔  จนกว่าจะเต็มความจุของห้องประชุมซูม
(กรุณาอ่านรายละเอียดและเตรียมความพร้อมก่อนสมัคร เพราะหากท่านสมัครแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  อาจจะส่งผลให้ผู้ที่มาภายหลังเสียโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรม)

แนวทางการปฏิบัติ
มรณานุสสติ  
"เมื่อปัจจัย แปรไป  ทั้งใน-นอก
โรคก็ออก มา-กราย ไม่อายเขียม 
อยู่หรือตาย เพียงตา กระพริบ เตรียม 
เจ้าได้เจียม ตัวบ้าง หรืออย่างไร ฯ"   
::  บทสวดอารักขกัมมัฏฐาน ๔  ::

อานาปานสติ
...  ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้ อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที่โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างก็ดี นั่งคู้บัลลังก์ตั้งกายตรง ดำรงสติมั่นเฉพาะหน้า เธอย่อมมีสติหายใจออก มีสติหายใจเข้า .....  
:: อานาปานสติสูตร  ::

เมตตากรรมฐาน
... ดูกรภิกษุทั้งหลาย เมื่อเมตตาเจโตวิมุติ อันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว ทำให้มากแล้ว ทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้ง ให้ตั้งมั่นโดยลำดับ สั่งสมดีแล้ว ปรารภด้วยดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ ๑๑ ประการ .... 
:: เมตตาสูตร ::

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง