กิจกรรม

สงบ สติ อารมณ์

ฝึกใจให้สงบ เจริญสติสัมปชัญญะ รู้อารมณ์ที่เข้ามากระทบ

เงื่อนไขการเข้าร่วม

  1. ฟุ้งซ่าน
  2. คิดมาก
  3. นิสัยไม่ดี
  4. มีกิเลส

จุดประสงค์

  1. มีสติสัมปชัญญะในการดำรงชีวิต
  2. ขัดเกลากิเลส
  3. รู้ใจตนเอง

รูปแบบกิจกรรม

  1. นั่งเจริญสติ
  2. เดินเจริญสติ
  3. แสดงธรรม, ถาม-ตอบ, สอบอารมณ์
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง