กิจกรรม

กรรมฐานใต้โบสถ์

การเจริญจิตตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย และสนทนาธรรม

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์  ที่อุโบสถชั้นล่าง  ตั้งแต่เวลา ๐๙.๔๕-๑๒.๐๐ น.  นำโดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ฯ (ครรชิต คุณวโร)

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง