คู่มือชีวิต

...หลักธรรม ๔ ประการ ซึ่งมีความสำคัญในการครองเรือน โดยสรุป ก็คือ สัจจะ ความจริง เป็นรากฐานให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ประการที่ ๒ ทมะ การฝึกฝนปรับปรุงตน เป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและการงาน ประการที่ ๓ ขันติ ความอดทน เป็นเครื่องช่วยให้ความเจริญก้าวหน้านั้น
เป็นไปได้สำเร็จ เพราะมีความเข้มแข็งมีพลังที่จะช่วยเสริม และประการที่ ๔ จาคะ ความเสียสละ มีน้ำใจ เป็นเครื่องบำรุงหล่อเลี้ยงมนุษย์ ช่วยให้เกิดความชุ่มฉ่ำสดชืี่น...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy
- ก้าวไปในบุญ
- คนไทยกับเทคโนโลยี
- ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม
- คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ
- ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
- ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
- ธรรมะเพื่อผู้สูงอายุ
- รักษาใจยามป่วยไข้
- สมาธิแบบพุทธ
- อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข